ראשי > תנאי שימוש

תנאי שימוש  

ברוכים הבאים לאתר AZARYA.ORG (להלן: "האתר"). האתר בבעלות, מנוהל ומופעל על ידי חברת DT&C שהינה קואופרטיב אמריקאי ממדינת קליפורניה (להלן:  דטא"ק).

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

בברכה,

יורם דוקטורי, נשיא  דטא"ק

1. כללי

"DT&C", חברה רשומה במדינת קליפורניה, ארה"ב (להלן: דטא"ק) מציעה  את השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו (להלן: "השירות") בכפוף לתנאי השירות שיפורטו להלן, ובכפוף לכל שינוי שיוכנס בתנאי השימוש בעתיד. השירות המוצע כולל: תכנים מסוג כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, גלריות תצלומים, הודעות ומודעות, כותרות וחדשות פנימיות, פרסום מכרזים, עותקי טפסים, פורום תגובות, קטעי ווידאו ועוד. השירות הניתן הינו בדרך של טקסט, תמונות, אודיו ווידאו.

השימוש בשירות זה מותנה בכך שתקרא את כל תנאי השימוש המפורטים להלן ובכך שתסכים לתנאי שימוש אלה במלואם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה במלואם, הנך נדרש לחדול מיד מן השימוש בשירות ובאתר זה.

רשות השימוש בשירות ניתנת למטרות פרטיות ובלתי מסחריות בלבד.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

 

2. קניין רוחני

ככל שהדברים נוגעים למשתמש, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירות המוצע באתר ובכל תוכן הכלול בו, לרבות טקסט, תמונות, איורים, קבצי אודיו, קבצי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, עיצוב האתר, תוכנות בהן נעשה שימוש באתר, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו (להלן: "החומר המוגן") - ייחשבו של דטא"ק בלבד, אלא אם כן נאמר ונקבע אחרת במפורש. תחולת הזכויות הינה בהתאם לדיני זכויות היוצרים התקפים במדינת ישראל ובהתאם לאמנות הבין לאומיות.

אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, לשכפל, להנפיק רישיון, לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן החומר המוגן בכלל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכל צורה ואמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים מכאניים טכניים או אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת דטא"ק או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא לשם העתקה או אחזור של תכנים מכל סוג שהוא מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי. בכלל זה, אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame או Inline Frame ) בין גלויה ובין סמויה.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידי המשתמש לפרסום באתר דטא"ק נשארות בבעלותו של המשתמש.יחד עם זאת, על המשתמש מוטלת האחריות במסירת תכנים השייכים לו ולא תכנים שזכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לאחר. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר  דטא"ק, המשתמש מאשר כי הנו בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הוא בר-רשות להתיר את הפרסום.

במסירת תוכן לפרסום באתר  דטא"ק, המשתמש מקנה לדטא"ק רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, לשכפל, להנפיק רישיון, לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את התוכן, ולהשתמש בו, כולו או מקצתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3. אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא ("As Is "). דטא"ק אינה מתחייבת ואין באפשרותה להתחייב כי השירות והמידע הכלול בו, נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים או חדירה בלתי מורשית.

דטא"ק לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תישא דטא"ק באחריות לטעויות או שגיאות בחומר ובמידע המוצגים בשירות, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי כלשהו. דטא"ק לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מן השירות, מהשימוש בו או מהסתמכות עליו.

האופן שבו עושה המשתמש שימוש בשירות המוצע הינו על אחריותו הבלעדית והמלאה בלבד. משכך, אנא הקפד לבדוק את המידע המפורסם באתר ובכל מקרה אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא לאחר שבדקת אותו באופן עצמאי.

דטא"ק לא תישא באחריות כלפי כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד, שנגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה (כולל עוגמת נפש) משימוש בשירות, לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה משימוש בשירות. לעניין סעיף זה "דטא"ק" משמע, לרבות עובדיה וכל המועסק מטעמה.

בכל הנוגע לפרסום מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, מבטחים, יועצים כלכליים וכיו"ב), יובהר בזאת כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית והינו בגדר דעה אישית של המומחה בלבד. רשות השידור אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות, ישירות או עקיפות, שינבעו מן השימוש בהם, העלולות להיגרם למשתמש, למי מטעמו או לצד שלישי. במידה והחליט המשתמש לפעול בהתאם לעצה מקצועית המפורסמת באתר, חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

 

4. פרסום באתר

האתר כולל, או יכלול, מודעות ופרסומות מטעמם של מי מבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע (להלן: "הפרסום"). המודעות יכול שיהיו בכל צורה ומטעם כל גורם שהוא. האתר אינו אחראי לתוכן המודעות, שהינו באחריות בלעדית של המפרסמים, ומפציר בך לבחון את המודעות היטב, כצרכן סביר, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. בהמשך לאמור לעיל, אין לראות בפרסום כהמלצה או עידוד מטעם האתר לביצוע כל פעולה שהיא. אנא נהג בזהירות הראויה בכל מסירת פרטים בעקבות פרסום.

עסקה שתיעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם באתר תעשה ישירות בין המשתמש לבין המפרסם. דטא"ק אינה צד לעסקה כזו, והיא לא תישא באחריות כלשהי לעסקה כאמור.

 

5. קישורים

קישור לאתרים אחרים: בשירות זה נמצאים קישורים (Links ) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלה ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. למען הסר ספק, הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד.

בעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לדטא"ק או מופעלים על ידי צד שלישי:
אם לא צוין אחרת באתר זה במפורש, אין בין דטא"ק לבין בעלי אתרי צד שלישי כל יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לדטא"ק כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה או אחריות לתוכנם ופיקוח על התוכן.

אין באפשרותה של  דטא"ק ואין השירות המוצע על ידה מתיימר לקבוע עד כמה המידע המובא באתרי צד שלישי הינו מהימן ושלם, מדויק או עדכני.

אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן  אישור, המלצה או העדפה של דטא"ק לאותם אתרים, לרבות למסמכים, למידע או לכל חומר אחר הנמצא בהם; או עדיפות למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.

דטא"ק לא תישא באחריות כלפי כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות.

קישור מאתרים של צדדים שלישיים לאתר: אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים גזעניים או המעודדים לגזענות, תכנים מפלים או תכנים המנוגדים לחוק לא יכלול קישורים לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.
ביצוע קישור לאתר בידי צד שלישי, מכל סוג שהוא, יפנה אך וק לעמוד הפתיחה של האתר כאשר אין לשנות, לסלף או להסתיר את כתובת האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אסור לקשר לעמודים או לתכנים באתר שלא באמצעות עמוד הבית.

האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

6. שינויים באתר והפסקת שירות

דטא"ק תוכל ביוזמתה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו והן לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו בין היתר בשל האופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות.

מובהר בזאת כי דטא"ק אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע או לא יינתן כסדרו, ללא הפרעות וכשלים. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רשות השידור בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית דטא"ק להפסיק בכל עת את מתן שירות באתר זה, כולו ומקצתו.

 

7. שימוש לא חוקי ואסור
משתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים הקיימים בו לכל מטרה שאינה חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו.
משתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו וזאת לרבות הנאתו של כל צד שלישי מהאתר.
משתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. משתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי דטא"ק.
משתמש אינו רשאי ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר.
משתמש אינו רשאי לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא בתשלום) לאדם או לישות כלשהם.

 

8. שיפוי

משתמש מתחייב בזאת לשפות את דטא"ק, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. שיפוי יינתן לדטא"ק  או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם גם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר משתמש לפרסום מאתר רשות השידור והן תכנים שהגיע אליהם דרך לחיצה על קישורים באמצעות האתר.

 

9. דין ומקום שיפוט

על השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והשימוש בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

10. שינוי תנאי השימוש

דטא"ק  רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

 

11. לשון זכר

השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

12. פנה אלינו

דטא"ק מודיעה בזאת כי היא מקפידה על הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחריותם לפרטיות ולשם טוב.

פנייה זו מופנית אל המשתמש - באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או אם נתקלת בבעיה כלשהי עם התכנים המוצעים באתר ו/או בנוגע לשירות, אנא פנה אלינו בהתאם לפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

 service@azarya.org

DT&C. 5662 Calle Real #490 Santa Barbara, CA  93117 USA

 

13. תוקף תנאי שימוש

תוקף תנאי השימוש החל מתאריך 20 באפריל 2007.

 תנאי שימוש. כל המובא באתר זה מוגן בזכויות יוצרים וקניין רוחני    Copyright ©  All rights reserved